Chống Sét

Chống Sét

  • Tư vấn, thiết kế hệ thống chống sét lan truyền, trực tiếp.
  • Đo kiểm điện trở đất